O nas

Trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz 20, 35).

Przytoczone wyżej słowa św. Pawła Apostoła, które wypowiedział w słynnej mowie pożegnalnej w Milecie na kartach Dziejów Apostolskich, przyświecają działaniom naszej Fundacji. Nie wahamy się też śmiało, ale i ze skromnością powiedzieć o tym, że Fundacja "Wiara i Książki - Fides et Libri", powstała z potrzeby serca po to, by pomagać człowiekowi na każdym etapie jego życiowej drogi. Dlatego, wyrażona w działalności Fundacji troska o osobę ukierunkowana jest nie tylko na jej podmiotowe traktowania, ale również na podkreślenie jej godności. W tak stworzonej atmosferze rodzi się dialog, który odnosi się z szacunkiem do wolności ludzkiej i służy prawidłowemu rozwojowi człowieka. Takie podejście do rzeczywistości sprawia, że wszystkie płaszczyzny ludzkiej egzystencji: fizyczna, duchowa, intelektualna i emocjonalna, będą w stanie przyczynić się do ukazania pełnego wymiaru człowieczeństwa.

Tak, jak człowiek, potrzebuje do swych działań moralnych solidnych fundamentów, na których wzniesie gmach swojego człowieczeństwa, tak i nasza Fundacja, jako fundamentalną zasadą działania przyjmuje kierowanie się uniwersalnymi wartościami chrześcijańskimi. Wartości te nie tylko doskonale unifikują się z naszym człowieczeństwem, ale wniesione w obszar społeczny, stają się gwarantem dobrze prosperującej cywilizacji. W tej perspektywie prowadzona działalność zmierza w kierunku zaszczepienia w strukturach społecznych wartości chrześcijańskich, które wcielamy w życie dzięki wypracowanej i powszechnie znanej zasadzie wyrażonej przez św. Tomasza z Akwinu w twierdzeniu, że: łaska buduje na naturze .

Pośród wielu zadań, jakie wyznaczyła sobie Fundacja "Wiara i Książki – Fides et Libri", przyjęliśmy również promowanie zasad zawartych w społecznej nauce Kościoła katolickiego oraz proponowanej przez Niego  moralności. Zdając sobie sprawę z tego, że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, dlatego staramy się wyjaśniać i promować społeczny wymiar ludzkiej egzystencji opartej na nauczaniu Kościoła. W tym kontekście, na każdym etapie życia czy to jednostki, czy społeczeństwa, pragniemy wskazywać człowiekowi na jego ostateczne miejsce przeznaczenia. W tej perspektywie, jasnym staje się fakt, że wiara staje się kluczowym elementem, który ubogaca ludzką egzystencję we wszystkich jej wymiarach doczesnej egzystencji.

W działalności Fundacji z pietyzmem wcielamy w życie słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II podczas pamiętnej homilii, wygłoszonej podczas Eucharystii sprawowanej na Placu Zwycięstwa 2 czerwca 1979 r. Papież wyraźnie powiedział, że dziś: Trzeba iść po śladach tego, czym - a raczej kim - na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się. Właśnie te słowa motywują nas do podjęcia działań w zakresie przybliżenia Chrystusa i Jego orędzia współczesnemu człowiekowi.

Wybitny myśliciel Blaise Pascal twierdził,że człowiek jest trzcinąnajsłabszą na wietrze, najwątlejszą w przyrodzie. Przytoczony przez Pascala obraz człowieka przekonuje nas o tym, że i w obecnej dobie człowiek, wygląda właśnie tak, jak trzcina najsłabsza na wietrze, którą po brzegi wypełnia niepokój oraz niepewność. W niniejszy ludzki niepokój i niepewność, ze swym zaplanowanym, spokojnym rytmem życia, chce wkroczyć Fundacja, która w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II, stosuje w swym postępowaniu kluczową papieską zasadę, która przekonuje nas, że: Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. Niniejsza zasada otwiera człowieka na perspektywę wiary.

Obecnie papież Franciszek, przypomina nam o tym, że wiara ubogaca ludzkie istnienie we wszystkich jego wymiarach. Fundacja wychodzi z założenia, że to właśnie autentyczna wiara jest w stanie nie tylko umocnić  człowieka, ale przede wszystkim otworzyć mu oczy na nieprzemijającą Prawdę, którą jest Bóg. W tym aspekcie można śmiało powiedzieć, posługując się terminologią św. Augustyna, że: wiara karmi się wiedzą. W tym celu chcemy służyć człowiekowi poprzez promowanie dobrej książki o wierze.

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że wiedza rozwija człowieka? Wielu wybitnych myślicieli, którzy stąpali po świecie nie tylko rozkoszowało się wiedzą, ale żywiło olbrzymie zamiłowanie do książek. Wystarczy w tym miejscy wspomnieć Erazma z Rotterdamu, który utrzymując korespondencję z ponad pięciuset najbardziej wpływowymi ludźmi jego epoki, nie wahał się wyrazić swej miłości do książek następującymi słowami: Gdy mam trochę pieniędzy, kupuję książki, jeżeli coś mi zostaje, kupuję jedzenie i ubrania”. Oczywiście nasze działanie nie zmierzają w kierunku przekonywania kogokolwiek do tego, że rezygnacji z ubrania, czy wyżywienia na rzecz zakupu i czytania książek, jest warunkiem koniecznym. Przypominamy jedynie, że czytanie może stać się pasją z której wypływa wiedza.

Mając na uwadze fakt, że czytanie rozwija człowieka nie tylko intelektualnie, ale i duchowo, pragniemy, by promowane przez nas publikacje o charakterze patriotyczno - religijnym, trafiły do polskich domów. Zwłaszcza do tych, w których z powodu zbyt niskich dochodów nie stać na ich zakup. Dlatego Fundacja podejmuje liczne wysiłki, zmierzające do promowania kultury czytelnictwa, które niestety obecnie ubożeje. Szczególnie teraz, w dobie kryzysu czytelnictwa, promowanie wartościowej literatury oraz ułatwianie dostępu do niej, stanowić może o prawidłowym rozwoju przyszłych pokoleń Polaków. 

Św. Jan Paweł II przekonywał nas również o tym, że: Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. niniejsze słowa inspirują nas do tego, aby podjąć działania i nie pozwolić na to, aby zaprzepaścić szereg talentów, jakie posiadać może każde dziecko. Tak niewiele potrzeba aby je odkryć, wydobyć na zewnątrz i pielęgnować. Dlatego pragniemy wspomóc zarówno  rodziców, jak i liczne instytucje angażujące się w proces wychowania dzieci i młodzieży. Dołożymy wszelkich starań, aby wspomniana wyżej teologiczna zasada św. Tomasza z Akwinu o łasce budującej na naturze człowieka, rozkwitała w talentach i uzdolnieniach naszych podopiecznych. 

Mając na uwadze całościowy rozwój człowieka, nie sposób przejść obojętnie wobec działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, czy prozdrowotnych. Pielęgnowanie kultury fizycznej rozwija nie tylko cnoty, ale i owocuje poczuciem braterstwa i respektowaniem zasad fair play. Nade wszystko, w dobie gloryfikowania indywidualizmu i kultu ciała, podejmujemy działania zmierzające w kierunku uczenia odpowiedzialności i szacunku nie tylko dla własnego ciała, ale i cielesności innych.

Chcemy dopowiedzieć jeszcze, że jesteśmy ludźmi, którzy kochają Polskę. O Polsce chcemy nie tylko mówić, ale również działać w obszarze edukacyjnym, wydawniczym i artystycznym. W oparciu o wypracowane dotychczas formy działania, pragniemy krzewić w społecznościach lokalnych wartości patriotyczne. Podejmując wezwanie na obszarze przepojenia wartości doczesnych, ojczyźnianych przesłaniem Ewangelii, chcemy wcielać w życie testament duchowy Prymasa Tysiąclecia, który uczył nas, że Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny zapomniał o sobie, a myślał o drugich - o dobru rodziny, o wypełnieniu swego powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego narodu.

Właśnie owa zasada ofiarności i zapominanie o sobie, a myślenie o drugim człowieku, rodzinie i narodzie, wytycza rytm życia Fundacji "Wiara i Książki – Fides et Libri".

Artur Dąbrowski - Prezes Fundacji "Wiara i Książki – Fides et Libri" Aleksandra Topczewska - Wiceprezes Fundacji "Wiara i Książki – Fides et Libri"