StatutStatut Fundacji Wiara i Książki • Fides et Libii

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1.     Fundacja Wiara i Książki - Fldes et llbrl, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.     Fundacja ma prawo w obrocie posługiwać się skróconą nazwą „Fundacja Fides et libri" lub „Fundacja Wiara i Książki“ oraz pieczęciami i znakami towarowymi.

3.     Fundację ustanowiła Aleksandra Topczewska, zwana dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 stycznia 2015 r. przez notariusza Izabelę Majochą za Rep. A Nr 57/2015

§2

1.     Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa

2.     Czas trwania fundacji nie jest ograniczony w czasie.

3.     Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczy|>ospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4.     Fundacja, w związku zamiarem ubiegania się w przyszłości o status organizacji pożytku publicznego, podejmując jakiekolwiek działania zobowiązana jest przestrzegać zapisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§3

1.     Fundacja posiada osobowość prawną.

2.     Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury I dziedzictwa narodowego

§4

1.     Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§5

1.     Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§6

1.     Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniając się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§7

1. Celem Fundacji jest:

a)     Promowanie wartości chrześcijańskich, kościoła katolickiego i wspólnot chrześcijańskich;

b)     Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

c)      Podejmowanie działań w zakresie tworzenia programów wspierających rozwój chrześcijaństwa, kościoła katolickiego, wspólnot chrześcijańskich

d)     Wspieranie sportu, zdrowia i kultury fizycznej na obszarze działania Fundacji;

e)     Wspieranie rozwoju literatury polskiej, krytyki literackiej i artystycznej oraz twórczości artystycznej i medialnej,

f)      Promowanie literatury na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, makroregionalnej i międzynarodowej,

g)     Wspieranie badań naukowych nad historią literatury, krytyki literackiej, publicystyki społeczno-politycznej, historiografii, muzyki I teatru jako dziedzin związanych z działalnością Fundacji,

h)     Wspieranie czytelnictwa,

i)       Organizowanie kursów, zawodów i szkoleń, wystaw, warsztatów, programów edukacyjnych, resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, o charakterze sportowym lub kulturalnym lub związanych z tradycjami chrześcijańskimi oraz konferencji,

J) Udzielanie pomocy i wsparcia osobom ubogim, młodym talentom, dzieciom ł młodzieży oraz osobom szczególnie uzdolnionym;

k)    Podejmowanie I wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty i kultury wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp,

l)       Wspomaganie twórców literatury i przemysłów książki.

m)  Udzielanie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

n)   Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

o)   Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

p)   Prowadzenie działalności charytatywnej

q)   Podejmowanie działań w celu ochrony i promocji zdrowia

r)    Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

sj Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

t)    Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

u)   Podejmowanie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie I wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

v)     Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności o charakterze chrześcijańskim

w)   Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

x) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

y)    Prowadzenie działalności v/spierającej kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

z)    Udzielanie pomocy Polonii i Polakom za granicy, promowanie Rzeczpospolitej za granicę

aa) Prowadzenie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochronę praw dziecka

bb) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2.      Fundacja może wspierać różnorodne formy aktywności społecznej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

§8

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a)     udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej

b)     tworzenie programów wspierających rozwój chrześcijaństwa, kościoła katolickiego, wspólnot chrześcijańskich, literatury i czytelnictwa i sportu;

c)      tworzenie warunków dla uobecnienia się literatury lub wartości o charakterze religijnym w przestrzeni publicznej i życiu codziennym;

d)      integrację podmiotów życia kulturalnego poprzez budowanie sieci współpracy;

e)      wspieranie wartościowych i różnorodnych inicjatyw literackich, sportowych, o charakterze religijnym oraz wydawniczych poprzez udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej

f)      działalność konsultacyjną, edukacyjną i ekspercką;

g)      wspieranie rozwoju przemysłów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłów książki;

h)       organizację wydarzeń i festiwali literackich oraz akcji promujących czytelnictwo

i)      organizację spotkań, sympozjów, konkursów, zawodów oraz innych imprez promujących cele statutowe Fundacji;

j)      organizowanie szkoleń i konkursów wokalno-muzycznych, literackich, plastycznych, wiedzy historycznej i innych dla młodych talentów, młodzieży szkolnej 1 dzieci

k)       przekazywanie książek wybranym oddziałom dziecięcym szpitali, opiekuńczym domom dziecka, pogotowiu opiekuńczemu, szkołom podstawowym, gimnazjom w tym szkołom specjalnym, organizacjom chrześcijańskim i innym jednostkom lub ubogim osobom prywatnym.;

l)       prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z celami Fundacji;

m)     wspieranie dobrych praktyk wydawniczych i wysokiej jakości projektów książkowych;

n)       recenzowanie książek i udzielanie patronatów;

o)       organizowanie i wspieranie poprzez przekazywanie darów rzeczowych lub pieniężnych wszelkich inicjatyw oraz akcji społecznych zgodnych z celami Fundacji;

p)       współpraca z polskimi organami państwowymi, Instytucjami i organizacjami - w szczególności katolickimi i chrześcijańskimi oraz uczelniami w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

q)       rozwój i popularyzacja sportu i zdrowia;

r) organizowanie imprez sportowych, integracyjnych, oraz umożliwianie dzieciom, młodzieży lub osobom szczególnie uzdolnionym brania udziału w tego typu imprezach w kraju i za granicą;

s)    organizowanie nowych ośrodków treningowych i rekreacyjnych;

2.      bezpośrednie wspieranie finansowe lub rzeczowe:

a)     osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży w zakresie nauki i wypoczynku

b)     instytucji działających na rzecz dzieci I młodzieży, edukacji, kultury, instytucji promujących wartości chrześcijańskie oraz Instytucji promujących tradycje narodowe i postawy patriotyczne

c)      dzieci I młodzieży, w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów o charakterze naukowym i socjalnym oraz finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, konferencjach

d)     Rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, rodzin wielodzietnych, rodziców samotnie wychowujących dzieci

e)     Kościoła katolickiego I organizacji chrześcijańskich, organizacji katolickich młodzieży i dorosłych

3.      Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać, także finansowo, działalność Innych osób i instytucji działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji.

4.      Dla realizacji swych celów Fundacja może zawierać porozumienia I nawiązywać współpracę z osobami fizycznymi I prawnymi oraz jednostkami nie mającymi osobowości prawnej w kraju i za granicą.

5.     Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie za wyjątkiem działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie określonym w § 15 ust. 3 statutu

6.     Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Tundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na określoną w Statucie działalność pożytku publicznego.

7.     Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w  §8 zw. z §7 statutu.

§9

1. Zmiany celu Fundacji, w szczególności jego rozszerzenia, dokonuje Fundator w formie pisemnej zmiany statutu.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§10

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), wpłaconych przez Fundatora z czego środki w wysokości 1000 zł będą przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

1. Dochody Fundacj'1 mogą pochodzić z:

a)     darowizn, spadków, zapisów

b)     dotacji i subwencji.

c)      dochodów ze zbiórek I imprez publicznych,

d)      dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego fundacji,

e)      odsetek bankowych

f)       dochodów z działalności gospodarczej

g)      innych źródeł

§11

1.      Dochody z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacją wszystkich celów Fundacji jeżeli Darczyńca nie postanowi inaczej.

2.      Darczyńcy mogą określić cel, na który przeznaczają swoje dary, o ile mieści się on w zakresie działania Fundacji.

§12

1. Całość dochodów uzyskanych przez Fundacją jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

§13

1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji śluzą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza


§15

1.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, przy czym działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego

2.      Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej na określoną w Statucie działalność pożytku publicznego.

3.      Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w następującym zakresie (zgodnie z PKD):

a)      Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);

b)      Działalność związana ze sportpm (PKD 92.6),

c)       Działalność związana z turystyką (PKD 63.30)

d)      Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);

e)      Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z).

f)       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);

g)      Reklama (PKD 73.1);

h)      Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);

i)        Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);

j)        Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);

k)      Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z);

l)      Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

m)  Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6);

n)    Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKO 47.61.Z);

o)    Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);

p)    Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKO 56.21.Z);

q)       Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);

r)        Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);

s)       Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);

t)        Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

u)       Działalności handlowych galerii sztuki (PKD 47.78);

v)       Działalność bibliotek (PKD 91.01.A);

w)     Działalność archiwów (PKD 91.01.B);

x)       Działalność muzeów (PKD 91.02.Z);

y)       Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2);

z)       Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);

aa)  Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z)

bb) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z) 

cc) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)

dd) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) 

ee) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)

ff) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z)

gg) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z)

hh) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z)

ii) Sprzedaż hurtowa książek (PKD 46.49.Z) 

jj) Sprzedaż internetowa książek (PKD 47.01.Z)

Rozdział V

Organy Fundacji i sposób reprezentacji

§ 16

1.     Organami Fundacji są:

a)      Fundator

b)      Zarząd Fundacji

2.      Fundator jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.

3.      Do kompetencji Fundatora należy:

a)      podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji;

b)      likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją;

c)      powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, przy czym Fundator może zdecydować o tym, że sam będzie pełnił funkcję członka zarządu, co czyni w formie pisemnej uchwały.

d)      podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na czynności zarządu;

4.      Zarząd Fundacji jest powoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony i składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu.

5.      Wszyscy członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, mogą być w każdym czasie odwołani przez Fundatora.

6.      Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

a)      śmierci członka Zarządu;

b)      odwołania członka Zarządu przez Fundatora;

c)       złożenia przez członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji.

7.      Rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji członkowie składają w formie pisemnej Fundatorowi, zawiadamiając o tym pozostałych członków Zarządu.

8.      Zarząd kieruje za zgodą Fundatora działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

9.      Do kompetencji Zarządu należy:

a)      kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b)      reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich,

c)       realizacją celów statutowych,

d)       sporządzanie planów pracy i budżetu,

e)       zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagradzania.

10.    W sprawach o wartości majątkowej niższej niż 10 000 zł może reprezentować Fundację na zewnątrz każdy członek Zarządu jednoosobowo, w tym przed sądami i organami, natomiast w sprawach których wartość majątkowa jest równa i wyższa od 10 000 zł oświadczenia woli składają wszyscy członkowie Zarządu łącznie.

11 Pozostałe oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych może składać każdy członek Zarządu Jednoosobowo.

Rozdział VI

Połączenie z inną fundacją

1.      Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów

2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jej wyniku mógłby ulec zawężeniu lub istotnej zmianie cel Fundacji

3.      Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator w trybie uchwały.

Rozdział VII
Zmiana Statutu

1.      Zmiany Statutu mogą być dokonywane na wniosek Fundatora, Zarządu

2.      Zmiany Statutu są uchwalane przez Fundatora w trybie uchwały


Rozdział VIII
Likwidacja Fundacji1.    Fundacja ulega likwidacji w razie:
a)    Podjęcia takiej decyzji przez Fundatora
b)    Wyczerpania środków finansowych, majątku lub braku możliwości dalszego pozyskiwania środków
2.    Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator
3.    O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego
4.    Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji nie będzie przechodził na rzecz Skarbu Państwa, a zostanę przekazane na rzecz wyznaczonych przez Fundatora działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub osób.
5.    W razie śmierci Fundatora wszelkie obowiązki i uprawnienia przechodzą na jej spadkobierców. Spadkobiercy mogą wskazać do pełnienia funkcji Fundatora jedną osobę ze swego grona łub spośród osób trzecich.


FUNDACJA WIARA I KSIĄŻKI - FIDES ET LIBRI

Częstochowa, dnia: 16 maja 2016 r. 

Fundator
Aleksandra Topczewska

Pobierz statut w formie drukowanej: strona 1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5 strona 6 strona 7 strona 8